Maturitní zkoušky

Maturitní vysvědčení

Maturanti ze tříd 4.A, 4.B, 4T, S4, E4A, E4B, kteří  složili zkoušky úspěšně, si mohou od 16.9. na sekretariátu Čs. armády vyzvednout maturitní vysvědčení. Dále si pro vysvědčení může přijít pan Charouzd, Rous, Ulbricht, Horáček a slečna Dařbujánová a Novotná. Převzetí vysvědčení je třeba potvrdit podpisem. Všem úspěšným blahopřejeme.

Pozvánky k MZ podzim 2016

Dne 16.8. 2016 byly rozeslány pozvánky k didaktickým testům a písemným pracím žákům, kteří se k uvedeným zkouškám přihlásili. Uvedené zkoušky se konají na spádové škole, která je uvedena na pozvánce. S ohledem na předchozí komplikace při doručování e-mailů, prohlédněte i nevyžádanou poštu či hromadnou korespondenci.  Obdržení pozvánky prosím potvrďte na jindra.vlckova@prumkadc.cz.

Prakticé zkoušky se konají na jednotlivých střediscích dle zaměření studia. Pozvánka se neposílá.

Přihlášky k MZ podzim 2016

Žáci, kteří mají právo konat v září 2016 opravný či náhradní termín maturitních zkoušek mají připravené předvyplněné přihlášky. Přihlášky je třeba osobně zkontrolovat a podepsat. Učinit tak žáci mohou v pracovní den  od 7:30 do 12:30 v učebně PŘV, prosím, nerušit vyučování. Přihláška  musí být  podepsaná nejpozději do 24. 6.2016. Pokud někomu uvedené termíny nevyhovují, kontaktujte jindra.vlckova@prumkadc.cz a požádejte o osobní termín či jiný postup.

Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2016

Společná část MZ ( didaktické testy a písemné práce) se konají od 1.9. do 7.9.2016 na spádové škole ( bude uvedena na pozvánce, kterou obdržíte po 18. 8. 2016)

Praktické zkoušky z odborných předmětů se konají ve dnech 8. a 9. 9. 2016 na střediscích dle oborů,

obor STAVEBNICTVÍ 8. a 9. září.

obor STROJÍRENSTVÍ 8. září.

obor ELEKTROTECHNIKA 8.září

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 9. září

Zkouška bude zahájena v 8:00.

Přihlášky k MZ PODZIM 2016

Žáci, kteří mají právo se přihlásit k řádnému, náhradnímu či opravnému termínu maturitní zkoušky na podzim 2016, musí podat přihlášku do 25.6. 2016.

Škola  může žákům přihlášku předvyplnit a to na základě předběžné žádosti, kterou žáci sepsali v den ukončení ústních MZ a odevzdali prostřednictvím třídních učitelů J. Vlčkové.

Plánované pořadí ústních zkoušek

Všechny ústní zkoušky proběhnou na středisku Čs. armády 10. Vstup hlavním vchodem.

Konkrétní učebny budou zveřejněny vývěskou u vchodu školy.

V pondělí 16.5. se předsedům maturitních komisí představí všichni maturanti, tedy i ti, kteří maturují v jiný den. Zahájení proběhne mezi 7:50 a 8:05. První otázka se v pondělí táhne u všech komisí v 8:10. Všechny časy najdete v rozpisu zkoušek pro jednotlivé komise.

Přijďte včas. Respektujte čas zahájení přípravy 1. žáka dané skupiny.

Případná změna pořadí bude včas oznámena.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky

Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ.

Před konáním jednotlivé zkoušky je třeba:
1. Vyplnit přihlášku k Jednotlivé zkoušce a doručit ji v písemné podobě do 1.12. na adresu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, Čs. armády 1, 405 02
Nedílnou součástí přihlášky k Jednotlivé zkoušce je úředně ověřená kopie vysvědčení, které dokládá získání alespoň základního vzdělání uchazeče.

Stránky