Maturitní zkoušky

Plánované pořadí ústních zkoušek

Všechny ústní zkoušky proběhnou na středisku Čs. armády 10. Vstup hlavním vchodem.

Konkrétní učebny budou zveřejněny vývěskou u vchodu školy.

V pondělí 16.5. se předsedům maturitních komisí představí všichni maturanti, tedy i ti, kteří maturují v jiný den. Zahájení proběhne mezi 7:50 a 8:05. První otázka se v pondělí táhne u všech komisí v 8:10. Všechny časy najdete v rozpisu zkoušek pro jednotlivé komise.

Přijďte včas. Respektujte čas zahájení přípravy 1. žáka dané skupiny.

Případná změna pořadí bude včas oznámena.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem odpovídá profilové části maturitní zkoušky

Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem odpovídá profilové maturitní zkoušce, lze skládat pouze v jarním termínu MZ.

Před konáním jednotlivé zkoušky je třeba:
1. Vyplnit přihlášku k Jednotlivé zkoušce a doručit ji v písemné podobě do 1.12. na adresu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, Čs. armády 1, 405 02
Nedílnou součástí přihlášky k Jednotlivé zkoušce je úředně ověřená kopie vysvědčení, které dokládá získání alespoň základního vzdělání uchazeče.

Termíny MZ jaro 2016

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ proběhnou dle Sdělení MŠMT od 2.5. do 5. 5. 2016, pořadí zkoušek bude určeno MŠMT v lednu 2016.

Praktická část z odborných předmětů proběhne v týdnu od 9. 5. na střediscích dle oboru a zaměření

Na středisku Čs. armády 10:

Obor Stavebnictví  10.5. zkouška POS, 11.5. zkouška z STK  - žáci budou v 7:45 před učebnami určenými vývěskou v budově školy.

Maturitní témata pro MZ 2016

Vedení školy zveřejňuje seznam maturitních témat pro všechny obory. Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky 2016.

Dále zveřejňuje organizační řád a pravidla hodnocení praktické části z odborných předmětů pro jednotlivé obory studia.

Cizí jazyk MZ2016

Vedení školy zveřejňuje školní témata pro německý a anglický jazyk (3. část pracovního listu) pro společnou část MZ 2016. Témata se liší pro obor Stavebnicrví a ostatní obory.

Dále zveřejňuje témata nepovinných zkoušek MZ 2016 pro všechny obory.

Maturitní zkouška jaro a podzim 2016

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2016 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2015.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku přinesou  ručně vyplněnou přihlášku na středisko Čs. armády 10 a prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové podávají přihlášku řediteli školy.

Přihlášky k podzimnímu termínu 2015

Od 15. 6. lze podávat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podáte ředitelce školy výhradně prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové ( středisko Čs. armády 10, učebna PŘV - přízemí vlevo).

Všichni, maturanti z jara 2015, kteří mají právo na podzim konat MZ (řádný, 1. i 2. opravný či náhradní termín) byli osloveni mailem.

Termíny MZ podzim 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny maturitních zkoušek a složení komisí  pro podzim 2015:

Společná část (DT, PP) 1.9. -7.9. 2015 (dle jednotného zkušebního schématu), zkouška se koná na spádové škole, která bude uvedena na pozvánce.

Praktická část z odborných předmětů: 9.9. a 10. 9. 2015,

na jednotlivých střediscích:

   Středisko  Čs. armády:

Stránky