Přijímací řízení SPŠ

2. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2018/19


výsledky 2. kola

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na SPŠ

Pro školní rok 2018/19 bude ve druhém kole PŘ přijato do prvních ročníků  pro obor

Strojírenství   23-41-M/01 10 uchazečů                        
Stavebnictví     36-47-M/01 10 uchazečů
Provoz a ekonomika dopravy    37-41-M/01 15 uchazečů
Elektrotechnika     26-41-M/01 15 uchazečů

Přihlášku je třeba podat nejpozději 25. 5. 2018, a to osobně na sekretariát školy Čs. armády 10, Děčín 1 nebo poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čs. armády 10, Děčín 1, 405 02. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde

Pohovory 2. kola proběhnou v termínu 12. 6.2018, jednotné testy se v daném kole nekonají. Uchazeči obdrží pozvánku s registračním číslem poštou, nejpozdějí 7 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Rozhodnutí bude vydáno dne 12.6.2018.

kritéria pro 2. kolo PŘ SPŠ

 

1. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2018/19


výsledky 1. kola

kritéria pro 1. kolo PŘ SPŠ

Pro školní rok 2018/19 bude do prvních ročníků přijato pro obor

Strojírenství   23-41-M/01 58 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)                               
Stavebnictví     36-47-M/01 58 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Provoz a ekonomika dopravy    37-41-M/01 88 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Elektrotechnika     26-41-M/01 88 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)
Technické lyceum    78-42-M/01 28 uchazečů (2 místa zůstanou na odvolání)

Přihlášku je třeba podat nejpozději 1. 3. 2018, a to osobně na sekretariát školy Čs. armády 10, Děčín 1 nebo poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čs. armády 10, Děčín 1, 405 02. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde

Uchazeč může podat přihlášku na dvě školy. Na obou přihláškách vyplní stejné pořadí škol. Pozvánku k jednotným testům obdrží uchazeč dle pořadí škol uvedeném na přihlášce. pokudse hlásí na dva obory jedné školy, podává dvě přihlášky.

Na přihlášce uvádějte název studijního oboru, zaměření udávejte pouze orientačně, žáci si ho pevně volí až ve vyšších ročnících studia. Je nutno použít platný formulář přihlášky na SŠ. Přihlášku podepisuje uchazeč a jeden zákonný zástupce, na jehož adresu budou zasílány veškeré informace a rozhodnutí. Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za 2. pol.8. ročníku a 1. pol. 9.ročníku docházky (s přesností na dvě desetinná místa) nebo uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie originálu vysvědčení za 8. a za 9. ročník ZŠ (případně výpisu).

Při vyplňování přihlášky je nutno neopomenout doplnit:

 • celé rodné číslo uchazeče
 • doručovací adresu na zákonného zástupce
  (v případě, že má ZZ datovou schránku a přeje si komunikovat datovou schránkou, je nutno to na přihlášce uvést včetně čísla DS)
 • e-mailový kontakt na zákonného zástupce
  Na tuto adresu bude zaslána pozvánka k jednotným testům a informace o daných testech.
 • telefonický kontakt na zákonného zástupce
  Zrychlí se tím vyřešení případných problémů a komunikace mezi školu a Vámi!
 • ke zvolenému oboru doplnit i předpokládanou volbu zaměření
  (pouze orientační pro předběžnou informaci škole a zařazení do skupiny)
 • vyplněnou přihlášku si nechá uchazeč potvrdit od lékaře
 • přihlášku podepíše uchazeč i zákonný zástupce

Všichni uchazeči budou pozváni k přijímacímu řízení, a to prostřednictvím e-mailu, uvedeného v přihlášce ke studiu. V tomto dopisu  jim bude sděleno jejich registrační číslo.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči 9. tříd ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia dle jednotných kritérií pro dané kolo. Ustanovení §60d, odstavce d) zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění v hodnocení dle kritérií škola nezahrnuje.

Jednotné testy 1. kola pro uchazeče o studium ve všech oborech naší školy se konají ve dnech 12. a 16.4.2018 dle pořadí na přihlášce v budově Čs. armády 10, Děčín 1.
Konkrétní čas bude uveden na pozvánce. Rozeslání pozvánek bude oznámeno na stránkách školy.
Všichni uchazeči konají test z Českého jazyka a literatury a test z Matematiky , zápis odpovědí bude proveden ručně do záznamového archu černě nebo modře píšící propisovací tužkou, která píše nepřerušovaně a nezpůsobí propití textu na druhou stranu listu. Je zakázáno používat bělítka a korektory a přepisovatelné rollery (záznamové archy se ve skeneru zahřejí a odpovědi zapsané tímto perem se zneviditelní a test nelze vyhodnotit).

Pohovory 1. kola proběhnou v termínu 12. a 16.4.2018 dle pořadí na přihlášce, přesný termín bude sdělen uchazeči v pozvánce. Pohovor bude probíhat v den konání jednotného testu na naší škole. Pohovoru se účastní uchazeči dle kritérií pro dané kolo.

Uchazeči, kteří žádají o uzpůsobení podmínek při přijímání při konání testu jednotné zkoušky, které odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, které musí uchazeč doložit společně s přihláškou nejpozději do 1. 3. 2018.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jednotných testů či přijímacího řízení z vážných důvodů, je třeba doložit tuto skutečnost nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro testy či přijímací řízení (§3, odst. 8 vyhlášky 671/2004 Sb.). Tomuto uchazeči bude stanoven ředitelem školy pro přijímací řízení náhradní termín.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně s uvedením registračního čísla na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejpozději 2 pracovní dny po uvolnění hodnocení jednotných testů Cermatem, které výsledky uvolní nejpozději 28.4.2018.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu nebude rozesíláno, pokud ho bude uchazeč vyžadovat, lze si ho vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků v úředních hodinách na sekretariátu školy, kde bude možno odevzdat zároveň zápisový lístek uchazeče. V případě nepřijetí uchazeče bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci poštou.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí ( zveřejnění na úřední desce školy)na sekretariát školy.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škol. V ostatních případech (uchazeč není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Další informace týkající se vydání zápisového lístku naleznete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Další informace  k přijímacímu řízení naleznete zde.

Úřední hodiny sekretariátu jsou Po - Čt 7.30 - 15.30, Pá - 7.30 - 14.00.